• பதவி உயர்வு காலம்: பரிந்துரையின் பதிவு தேதியிலிருந்து 180 நாட்கள் அல்லது அழைப்பாளரும் பரிந்துரைப்பவரும் சேர்ந்து மொத்தம் 5,000 USDCஐப் பெறும் வரை.
  • பதவி உயர்வுகள்: உங்கள் நண்பர்களின் வர்த்தகக் கட்டணத்தில் 20% சம்பாதிக்கவும், அவர்கள் 10% திரும்பப் பெறுவார்கள் (மொத்தம் 5,000 USDC)