• ໄລຍະເວລາສົ່ງເສີມ: 180 ມື້ນັບຈາກວັນທີລົງທະບຽນຂອງຜູ້ສົ່ງຕໍ່ ຫຼືຈົນກ່ວາຜູ້ເຊື້ອເຊີນແລະການສົ່ງຕໍ່ຮ່ວມກັນໄດ້ຮັບຜົນລວມຂອງ 5,000 USDC.
  • ໂປຣໂມຊັນ: ຮັບ 20% ຈາກຄ່າທຳນຽມການຊື້ຂາຍຂອງໝູ່ເຈົ້າ ແລະເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຄືນ 10% (ທັງໝົດ 5,000 USDC)