• Thời gian khuyến mãi: 180 ngày kể từ ngày đăng ký của người được giới thiệu hoặc cho đến khi người mời và người được giới thiệu cùng nhau kiếm được tổng cộng 5.000 USDC.
  • Khuyến mại: Kiếm 20% phí giao dịch của bạn bè và họ sẽ kiếm lại 10% (Tổng cộng 5.000 USDC)