Poloniex Şahamça maksatnamasy - Poloniex Turkmenistan - Poloniex Türkmenistan

Şahamça programmasyna nädip goşulmaly we Poloniex-de hyzmatdaş bolmaly

Maksatnamanyň jikme-jiklikleri:

Tier

Referollama sylagy

Söwda ýeňillikleri

Çakylykçylaryň sylag derejesi

Möhleti

Çagyrylanlar arzanladyş nyrhy

Möhleti

Esasy maksatnama

20%

Çäklendirilmedik

10%

60 gün

“Poloniex-Stars” ugrukdyryş programmasy

( Häzir ýüz tutuň )

50% -e çenli

Çäklendirilmedik

10%

60 gün

 • Çagyryşlara we ugrukdyryjylara her gün bir gezek USDT-de sylaglar tölener;
 • Spot we margin söwda baýraklary, sap ýer we salgylanmalar bilen tölenen margin söwda tölegleri esasynda hasaplanýar. Esasy gelejek ugrukdyryş baýraklary, ugrukdyrmalaryň hakyky gelejekdäki söwda mukdary bilen emele gelen söwda töleglerine görä hasaplanýar;
 • Çakylykçylaryň bellän ýerinden we margin söwda baýraklaryndan hiç hili wagt ýok, ugrukdyrmalar bolsa hasaba alnan senesinden 60 güne çenli baýraklary alyp biler. Çakylykçylaryň gelejekdäki söwda baýraklaryny almak üçin wagt ýok, ugrukdyrmalar bolsa, gelejek söwdasyna mümkinçilik döreden gününden başlap 60 güne çenli baýrak alyp bilerler. Şeýle-de bolsa, çagyryşlar VIP ýa-da bazar öndürijisi bolansoň, çagyryş baýraklary hakyky bolmaz;
 • 1-nji we 2-nji derejeli ulanyjylar ugrukdyryş maksatnamasyna gatnaşyp bilerler. Her hasabyň çagyryp biljek ulanyjylarynyň sanyna çägi ýok. Ralollama diňe bir çakylyga birikdirilip bilner, we Poloniex hasaby döredilende ugradyjylara ugrukdyryjy kody girizmeli;
 • Müşderiler bar bolan Poloniex müşderilerine degişli ýa-da gözegçilik edilýän hasaplary çagyryp bilmeýärler. Bu häsiýet ýüze çykarylandan soň, ugrukdyryş programmasyndan çykarylarsyňyz we tölenmedik gazanylan ýa-da hasaplanan ähli baýraklar derrew ýatyrylar;
 • Biz gadagan edilen ýurtlar sanawymyzda doňdurylan, ýapylan ýa-da bir ýurtdan çykan müşderi hasaplaryna salgylanmalary kabul edip bilmeris.
 • Poloniex Resmi bu programmany gutarnykly düşündirmek we gaýtadan gözden geçirmek hukugyny özünde saklaýar. Zerur bolsa, “Poloniex Official” programmanyň jikme-jikliklerini öňünden habar bermezden öz islegi boýunça üýtgetmäge haklydyr. Üýtgedilen ýagdaýynda täzelenmeler derrew Poloniexs resmi web sahypasynda yglan ediler. Iň soňky maglumatlary web sahypamyzda barlaň. Aboveokardaky üýtgeşmeler yglan edilenden soň maksatnama gatnaşmagy dowam etdirmek bilen, "Poloniexs" -iň programma jikme-jikliklerine girizilen üýtgeşmelere razylyk beren we kabul edilen hasaplanýar. Bu programmanyň jikme-jikliklerine girizilen üýtgeşmeler bilen razylaşmasaňyz, derrew bu programmadan ýüz öwürmeli;
 • "Poloniex", düzgünleri aldandygy ýa-da bozandygy mälim bolan ýa-da güman edilýän ulanyjylary diskvalifikasiýa etmek hukugyny özünde saklaýar, bu ýagdaýda paýlanmadyk baýraklaryň hemmesi derrew ýok ediler. Gatnaşanlar Poloniex-iň adyndan bikanun işler bilen meşgullanmazlar we Poloniexs düzgünlerini we düzgünlerini bozanlar jogapkärçilige çekiler.

Düzgünler we şertler:

 1. Nädip çagyrmaly : Dostlaryňyzy “Poloniex” -e ýazylmaga we paýlaşýan salgylanma ýa-da kod arkaly gelejek söwdasyna mümkinçilik döredip bilersiňiz. Çagyrýan dostlaryňyzyň çeken her bir söwda tölegi üçin söwda baýraklarynyň degişli bölegi dörediler (ugrukdyryjy baýraklar we söwda ýeňillikleri);
 • Hasabyň salgylanmalarynyň sanynyň çägi ýok;
 • Feesygymlar dostlaryňyzyň gelejek söwdasyndan ýüze çykýan bolsa, baýraklary almak üçin geljekki hasabyňyzy açmaly bolarsyňyz ;
 • Excörite ugrukdyrma baglanyşygyňyzy we koduňyzy almak üçin , Poloniex resmi web sahypasy arkaly hasabyňyza giriň we Sazlamalar - salgylanmalara basyň ;
 1. Baýraklary nädip almaly : Söwda baýraklary ABŞ-nyň dollarynda çakylykçylaryň we çagyrylanlaryň söwda hasaplaryna paýlanar ;
 • Çakylykçylar üçin 20% esasy gelejek ugrukdyryş baýraklary, geljekki hasaplaryna T + 1 gün (ertesi gün) ABŞ dollarynda paýlanar;
 • Çakylyklar üçin 10% gelejek söwda nyrhlary, gelejek söwdasyna mümkinçilik bereninden 60 gün soň hasaplanýar we geljekki hasaplaryna T + 1 gün (ertesi gün) ABŞ dollarynda paýlanýar. Häzirki wagtda, çakylykçylaryň we çagyrylanlaryň näçeräk girdeji gazanjakdygy we söwdanyň ýeňillikleri barada hiç hili çäklendirmeler ýok;
 1. Söwda baýraklarynyň möhleti :
 • Çakylykçylaryň ugrukdyryş baýraklary üçin möhleti : Çagyryjylar, gelejekde söwda gelejekleri hiç hili çäklendirilmedik ýagdaýynda, çakylykçylaryň gazanan esasy baýraklary . Bellik: Geljekdäki ugrukdyryş programmasy güýje girenden soň diňe täze ýazyjylar ugrukdyryjy baýraklary döredip bilerler;
 • Çakylykçylaryň gelejekdäki söwda ýeňillikleri üçin möhleti : Geljekdäki hasaplaryny açan gününden başlap , çagyrylanlar 60 günlük gelejek söwda ýeňilliklerinden peýdalanarlar . Bellik: Geljekdäki ugrukdyryş programmasy güýje girenden soň diňe täze gol çekişmeler söwda ýeňilliklerini döredip biler;
 1. Sylag hasaplamasy :
 • Çakylyk üçin esasy ýol sylaglary = çakylygyň hakyky gelejekdäki söwda mukdary * söwda tölegi * çakylykçylaryň sylag derejesi
 • Çakylyk üçin söwda ýeňillikleri = çakylygyň hakyky gelejekdäki söwda mukdary * söwda tölegi * çagyrýanlaryň arzanladyş nyrhy
 • Çagyrylanlar geljekki VIP ýa-da bazar öndürijileri bolanda, geljekki ugrukdyryjy baýraklar ulanylmaýar
 1. “Poloniexs Stars” ugrukdyryş programmasyna goşulyň , 50% -e çenli ugrukdyryş baýragyndan peýdalanyň! Häzir ýüz tutuň

Poloniex Resmi bu programmany gutarnykly düşündirmek we gaýtadan gözden geçirmek hukugyny özünde saklaýar. Zerur bolsa, “Poloniex Official” programmanyň jikme-jikliklerini öňünden habar bermezden öz islegi boýunça üýtgetmäge haklydyr. Üýtgedilen ýagdaýynda täzelenmeler derrew Poloniexs resmi web sahypasynda yglan ediler. Iň soňky maglumatlary web sahypamyzda barlaň. Aboveokardaky üýtgeşmeler yglan edilenden soň maksatnama gatnaşmagy dowam etdirmek bilen, "Poloniexs" -iň programma jikme-jikliklerine girizilen üýtgeşmelere razylyk beren we kabul edilen hasaplanýar. Bu programmanyň jikme-jikliklerine girizilen üýtgeşmeler bilen razylaşmasaňyz, derrew bu programmadan ýüz öwürmeli.

“Poloniex” düzgünleri aldandygy ýa-da bozandygy bilen tanalýan ýa-da güman edilýän ulanyjylary (mysal üçin, özüni we özüni çagyrmak üçin birnäçe hasap ulanan ulanyjylary) diskvalifikasiýa etmek hukugyny özünde saklaýar. Gatnaşanlar Poloniex-iň adyndan bikanun işler bilen meşgullanmazlar we Poloniexs düzgünlerini we düzgünlerini bozanlar jogapkärçilige çekiler.

Töwekgelçilik duýduryşy: Geljekdäki şertnama, ýokary töwekgelçiligi öz içine alýan we giň bilimleri talap edýän innowasion maliýe önümidir. Söwda kararlaryny kabul edeniňizde seresap boluň. Poloniex Futures-i goldanyňyz üçin sag boluň!

Thank you for rating.