“Poloniex” ugrukdyryş programmasy - Siziň üçin 20% söwda tölegini alyň (jemi 5000 USDC)

“Poloniex” ugrukdyryş programmasy - Siziň üçin 20% söwda tölegini alyň (jemi 5000 USDC)
 • Mahabat döwri: Ralollama gol çekilen senesinden 180 gün ýa-da çakylyk we ugradyş bilelikde 5000 USDC jemlenençä.
 • Mahabatlandyryş: Dostlaryňyzyň söwda töleglerinden 20% gazanyň we olar 10% yzyna gazanarlar (Jemi 5000 USDC)


Poloniex ugrukdyrma maksatnamasy

Söwdagär, HODLer ýa-da diňe Poloniex janköýeri bolsaňyzam, dostlaryňyzy Poloniex-e goşulmaga we söwda töleglerinden gazanyp bilersiňiz.

Çakylykçylar hökmünde bar bolan “Poloniex” müşderileri dostlarynyň töleýän sap söwda töleginiň 20 göterimini we dostlary (ýollamalary) sap söwda tölegleriniň 10 göterimini yzyna alarlar . Çagyrýanlaryň we ugradyjylaryň ikisi-de ugrukdyrylan senesinden başlap 180 güne çenli ýa-da iki tarap hem jemi 5000 USDC baýrak alýança baýrak alarlar.


Dostlary nädip çagyrmaly

1. Kodyňyzy alyň
“Poloniex” müşderileriniň hemmesi ugrukdyryjy kody hasap sazlamalaryndan alyp bilerler. Salgy koduňyzy tapmak üçin Poloniex hasabyňyza giriň .

2. Dostlaryňyzy çagyryň
Referollama koduňyzy dostlaryňyz, maşgalaňyz we sosial ulgamlaryňyzda paýlaşyň. Koduňyzy ulanyp ýazylan her bir adam, gazanyp boljak başga bir adam bolar.

3. Girdejiňize başlaň
10% söwda nyrhy bilen arzanladyş bilen hoş geldiňiz we Poloniex-de söwda edenlerinde, iň köp 5000 USDC çenli töleýän söwda tölegleriniň 20% -ini gazanarsyňyz.

4. Toruňyzy giňeldiň
Näçe köp paýlaşsaňyz, şonça-da köp gazanarsyňyz. Girdejileriň gelmegi üçin ýol koduňyzy toruňyz bilen paýlaşmagy dowam ediň.

Baýraklar

 • USDC-de her gün bir gezek çakylyklara we ugrukdyryjylara sylaglar tölener.
 • Baýraklar, sap ýerlere we ugrukdyrylýan ýerlere söwdada tölenen margin söwda töleglerine görä hasaplanýar. Arassa söwda tölegleri söwda ýerine ýetiriş derejesinde hasaplanýar. Her gezek ugrukdyryş söwdany tamamlanda, olaryň töleýän töleglerine we söwda tarapynyň beýleki tarapyndaky kontragentiň töleýän töleglerine serederis.
 • Arassa söwda tölegleri = [ugrukdyrma bilen tölenen söwda tölegleri + Söwda kärdeşi tarapyndan tölenen söwda tölegleri]
 • Bu hasaplama, ugradyşyňyz gutaran her söwda üçin bolar. Her gün arassa söwda tölegleriniň jemi, çakylygyň we ugrukdyrmagyň gündelik baýraklaryny kesgitlär.
 • Çakylygyň ýa-da ugrukdyrmagyň gündelik umumy baýraklary 0.00000001 USDC-den az bolsa, sylaglar tölenmez.


Ferollama maksatnamasynyň şertleri

 • 1-nji we 2-nji derejeli müşderiler hem gatnaşyp bilerler we her bir müşderi isleýşi ýaly köp dost çagyryp biler. Bir hasapda bolup biläýjek ýüzlenmeleriň sany üçin çägi ýok.
 • Ralollama diňe bir çakylyga birikdirilip bilner. Poloniex hasaby döredilende, çakylygyň ugrukdyryjy kody girizilmelidir. Referollama ýazylanda kod girizmese, çakylyga birikdirilmez we çakylykçy ýa-da ugrukdyryjy hiç hili baýrak gazanyp bilmez.
 • Müşderiler birnäçe hasap ulanyp baýrak gazanmak üçin özlerini çagyryp bilmeýärler. Bu özüňi alyp barşyň ýüze çykarylandan soň, ugrukdyrma programmasyndan çykarylarsyň we gazanylan ýa-da hasaplanan ähli baýraklar derrew ýatyrylar.
 • Müşderiler bar bolan Poloniex müşderilerine degişli ýa-da gözegçilik edilýän hasaplary çagyryp bilmeýärler. Bu özüňi alyp barşyň ýüze çykarylandan soň, ugrukdyrma programmasyndan çykarylarsyň we tölenmedik gazanylan ýa-da hasaplanan ähli baýraklar derrew ýatyrylar.
 • Biz gadagan edilen ýurtlarymyzyň sanawynda (Amerikalylar ýa-da çäklendirilen sebit) doňdurylan, ýapylan ýa-da bir ýurtdan çykan müşderi hasaplaryna salgylanmalary kabul edip bilmeris.
 • “Poloniex” bu kömek merkeziniň makalasynda täzelenen programma maglumatlarynyň toplumyny neşir edip, islendik wagtda bu ugrukdyryş programmasynyň düzgünlerini ýa-da sylaglaryny üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.


Ferollama maksatnamasynyň soraglary

Çakylykçylar kimler?
Çakylykçylar Poloniex-e dostlaryny (ugrukdyrmalaryny) getirýän müşderilerdir. Ralollama hasap açanda, programma gatnaşmak üçin çakylygyň ugrukdyryjy koduny goşmalydyrlar. Çakylykçy hökmünde, ýollamalaryňyzyň söwda töleglerinden 20% gazanarsyňyz we islän dostlaryňyza ýüz tutup bilersiňiz.

Salgylar kimler?
Ferollamalar, dosty tarapyndan Poloniex-e çagyrylan müşderilerdir. Ralollama hasap açanda, programma gatnaşmak üçin çakylygyň ugrukdyryjy koduny goşmalydyrlar. Ralollama hökmünde öz söwda tölegleriňizden 10% ýeňillik gazanarsyňyz. Hasabyňyz bar bolsa, çakylykçy bolup bilersiňiz we has köp baýrak gazanmak üçin dostlaryňyza ýüz tutup bilersiňiz.

Çagyryşyň ugrukdyryş koduny hasabymy nädip ulanyp bilerin?
Ralollama bolmak üçin, ilkinji gezek hasaba alanyňyzda çakylygyň koduny hasabyňyza goşmaly. Hasabyňyz döredilenden soň, kody ulanmagyň mümkinçiligi ýok. Hasabyňyzy döretmezden ozal dostuňyzyň koduny ulanmagy unutmaň!

Salgy gazanjymy nireden görüp bilerin we näçe gezek paýlanýar?
USDC-de her gün bir gezek çakylyklara we ugrukdyryjylara sylaglar tölener. Herehli sylaglaryňyzy şu ýere baryp görüp bilersiňiz .

Hasaba alsam ýa-da ugrukdyryjy kody bolan birini çagyrsam, çakylyk / ugradyjy meniň hasabym hakda haýsy maglumatlary görüp biler?
Çagyrýanlaryň we ugrukdyryjylaryň ikisi hem ugrukdyryş programmasy arkaly gazanan baýraklaryny görüp bilerler. Baýraklar, jemleýji we gündelik esasda Çakylyk baýraklary we Referral sylaglar tarapyndan bölünýär. Çagyrýanlar, ugrukdyrma koduny ulanyp gol çeken, ýöne şol hasaplar barada goşmaça maglumat ýok.
Thank you for rating.